اهم پروژه ها شرکت کامپوزیت مکرر:


1- عایق بندی یکی از بزرگترین ساختمانهای تهران به مساحت 142,000 مترمربع با مصالح ژئوسینتتیک (پروژه برج باران)

2- پوشش ژئوسینتتیک سایت لندفیل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران به متراژ 210,000 مترمربع و مبلغی بالغ بر 11,000,000,000 ريال (اتمام پروژه 1387)

3- پوشش ژئوسینتتیک هیپ لیچینگ مس میدوک شرکت کانی مس به مساحت 296,200 متر مربع و مبلغی بالغ بر 10,560,584,000 ريال ( تامين مواد 1388)

4- پوشش ژئوسینتتیک تصفيه خانه سبزوار 330,000 مترمربع (اتمام پروژه و اجرا شده 305,000 (مترمربع)

5- مخازن ذخیره نفت گوره، شركت سابير 275,000 مترمربع (اتمام پروژه)

6- پروژه پوشش کانال انتقال آب شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل  160,000 مترمربع (اتمام پروژه)

7- عایق بندی تونل متروی شیراز با ورقهای تیفوند اولوشن – شرکت مهندسی آب و خاک (اتمام پروژه)

8- عایق بندی تونل متروی تهران با ورقهای تیفوند اولوشن

9- عایق بندی دریاچه عباس آباد واقع در تهران  به مساحت 25,000 متر مربع (اتمام پروژه)

10- پروژه تونل تهران تبریز به مساحت 60,000 متر با محصول ایزوبنت

11- عایق بندی لندفیل قزوین به مساحت 110,000 متر مربع با محصول ایزوبنت ( تامین مصالح)